منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentasannoosh.com7/9/2020 1:56:07 AMfaبازدید فرماندار پردیس1399/02/31http://www.asannoosh.com/fa/News/item/اخبار/77/بازدید فرماندار پردیس1399/02/31تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر1399/02/07http://www.asannoosh.com/fa/News/item/اخبار/76/تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر1399/02/07