منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentasannoosh.com10/16/2021 8:11:02 AMfaآغاز سال 14001399/12/28http://www.asannoosh.com/fa/News/item/اخبار/79/آغاز سال 14001399/12/28معاینه پزشکی سالیانه کارکنان آسان نوش1399/05/05http://www.asannoosh.com/fa/News/item/اخبار/78/معاینه پزشکی سالیانه کارکنان آسان نوش1399/05/05بازدید فرماندار پردیس1399/02/31http://www.asannoosh.com/fa/News/item/اخبار/77/بازدید فرماندار پردیس1399/02/31تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر1399/02/07http://www.asannoosh.com/fa/News/item/اخبار/76/تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر1399/02/07