مصارف صنعتی

نی اسباب بازی و تیرکمان
نی اسباب بازی و تیرکمان
نوع بسته بندی به صورت فله
نی لواشک
نی لواشک
نی های ادکلنی
نی های ادکلنی
مخصوص پمپ اسپری.
 نوع بسته بندی به صورت فله
نی صنعتی تریگر
نی صنعتی تریگر
نی صنعتی غلیظ پاش
نی صنعتی غلیظ پاش مخصوص مایع دستشویی
نی صنعتی روپوش خودکار
نی صنعتی روپوش خودکار
بسته بندی به صورت فله
نی بادکنکی
نی بادکنکی