مصارف صنعتی و آزمایشگاهی

نی اسباب بازی
نی اسباب بازی آسان نوش
نی تیرکمان
نی تیرکمان آسان نوش
نی بادکنکی
نی بادکنکی آسان نوش
نی لواشک
نی لواشک آسان نوش
نی ادکلنی
نی ادکلنی آسان نوش
نی صنعتی تریگر
نی صنعتی تریگر آسان نوش
نی صنعتی غلیظ پاش
نی صنعتی غلیظ پاش آسان نوش
مخصوص مایع دستشویی
نی صنعتی روپوش خودکار
نی صنعتی روپوش خودکار
نی آزمایشگاهی
نی آزمایشگاهی آسان نوش
نی روده (تیوب tube)
نی روده (تیوب tube) آسان نوش