مصارف صنعتی و آزمایشگاهی

نی اسباب بازی
نی اسباب بازی و تیرکمان
نوع بسته بندی به صورت فله
نی تیرکمان
متن خود را اینجا وارد کنید.
نی بادکنکی
نی بادکنکی
نی لواشک
نی لواشک
نی های ادکلنی
نی های ادکلنی
مخصوص پمپ اسپری.
 نوع بسته بندی به صورت فله
نی صنعتی تریگر
نی صنعتی تریگر
نی صنعتی غلیظ پاش
نی صنعتی غلیظ پاش مخصوص مایع دستشویی
نی صنعتی روپوش خودکار
نی صنعتی روپوش خودکار
بسته بندی به صورت فله
نی روده (تیوب tube)
متن خود را اینجا وارد کنید.
نی آزمایشگاهی
نی آزمایشگاهی