مصارف کارخانجات

نی های نواری ساندیسی(دوی پک)
نی های نواری ساندیسی(دوی پک) آسان نوش

cm 12 مخصوص شیر مدارس
cm 13 مخصوص ساندیس
cm 14 برای آبمیوه و دوغ لیوانی300سی سی
cm 16 برای استفاده آبمیوه و دوغ
نی 14 سانت مصرف دوغ لیوانی 300 cc
نی 14 سانت مصرف دوغ لیوانی 300 cc آسان نوش
نی عصایی U آبمیوه تتراپک و کامبی بلوک
نی عصایی U آسان نوش
مصرف آبمیوه تتراپک و کامبی بلوک